Chairman

Abulaiti Abudurexiti
Jiang Zhenghua
Cheng Siwei

Conference Advisor/Academic Advisors

Conference Advisor: Wang ..
Academic Advisors: He Jia..

Vice-Chairman

Edward Clarence-Smith
Zhang Qiong
Muhammad Aslam
Christie Werner
Ahmed Latheef
Gyula Fazekas
Wei Jianguo
Liu Yanhua
Zhou Daojiong
Cai Esheng
Jozsef Steier
Long Yongshu
Tanay Sidki Uyar
Steve Howard
Shen Longhai
Peter Bishop
James
Peter Thong
Wang Yunlong
Baichorov Aleksandr

Secretary General

Secretary General: Jon Li
Co-Secretary-General: Zha..
Co-Secretary-General: Cyr..
Co-Secretary-General: Zha..
Co-Secretary-General: Zho..

Copyright © 2007-2010 IEEPA.US. All Rights Reserved.

Beijing Low-Carbon Strategy International Development Center